Sales Ended

Gangester Party

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

5 Northtown Way, M2N7A1

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

فرض کنید که قرار است در اجتماع گنگسترهای تورنتویی شرکت کنید با چه لباسی در این مهمانی شرکت خواهید کرد؟

به برنده بهترین لباس ۵۰ دلار جایزه داده خواهد شد (یک جایزه برای بهترین لباس مرد ویک جایزه برای بهترین لباس زن).

ایونت فوق پات لاک است. لطفا با غذا و نوشیدنی بیایید.
هزینه شرکت در برنامه فوق ۱۰ دلار است که صرف هزینه کرایه محل برنامه می شود.
Share with friends

Date and Time

Location

5 Northtown Way, M2N7A1

View Map

Save This Event

Event Saved