Multiple Dates

Uczestnictwo we Mszy św. /Participation in the Holy Mass

Actions and Detail Panel

Sales Ended
Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
REZERWACJA END

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

411 Olive Ave

411 Olive Avenue

Oshawa, ON L1H 2P9

Canada

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
REZERWACJA END
Event description
Cieszymy się z możliwości spotkania i wspólnej celebracji Mszy św.

About this event

Rezerwacja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Jeśli rezerwacja przebiegnie pomyślnie otrzymasz potwierdzenie na maila. WYDRUKUJ rezerwacje umieszczoną w załączniku maila lub okaż z telefonu i przedstaw osobie dyżurującej przy wejściu Kościoła.

Podczas rezerwacji można posługiwać się tym samym mailem, na który przesłane zostanie potwierdzenie.

Zwolnieni z rezerwacji są dzieci do 7 roku życia.

Aby rozpocząć proces rezerwacji naciśnij z prawej strony SELECT A DATE

Przypominamy, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 10 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej. Do Kościoła wchodzimy wejściem głównym a wychodzimy bocznymi wyjściami na parking (nie dotyczy to osób starszych i niepełnosprawnych).

Przez system rejestracyjny można zarezerwować 120 miejsc.

Dodatkowo będzie 20 miejsc przy wejściu do Kościoła w dniu wydarzenia, rejestracja według zasady first come first serve.

Pozostałe miejsca zarezerwowane są dla osób które zamówiły intencję Mszy św oraz lektorów posługujących podczas liturgii.

Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej.

Podczas rezerwacji prosimy zwracać uwagę na datę i godzinę Mszy św.

Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z liturgii Świątecznej, prosimy wybrać tylko jeden dzień (Pasterka 24 grudnia lub Dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia).

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 24 CHRISTMAS EVE/ WIGILIA

8:00 pm (PL)

10:00 pm (PL/Eng)

12:00 am (PL)

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 25 CHRISTMAS / BOŻE NARODZENIE

9:30 am (PL/Eng)

11:00 am (PL)

Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce. W Kościele jest obowiązek noszenia maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta przez cały czas trwania nabożeństwa . Rodziny mogą siedzieć razem, inne osoby zachowują odstęp 2 metrów i zajmują miejsce w wyznaczonych ławkach. Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, rozpoczynając od prawej strony kościoła i odchodzimy bocznymi nawami następnie lewa strona kościoła i odchodzimy bocznymi nawami.

W obecnej sytuacji Komunie św. udzielamy tylko na rękę.

Booking and participation in this event is free of charge.

If the booking is successful, you will receive a confirmation by e-mail. PRINT the reservation in the attachment by e-mail or show it from your phone and present to the person on duty at the entrance of the Church.

When booking, you can use the same e-mail to which the confirmation will be sent.

There is no need to reserve a seat for children under 7 years of age.

Click SELECT A DATE on the right to start the booking process.

We would like to remind you that the reservations are personal and one card is valid for one person. The reservation is valid up to 10 minutes before the Holy Mass. After this time, it is canceled. For efficient organization, please arrive earlier. We enter the Church through the main entrance and we go out through the side exits to the parking lot (this does not apply to the elderly and the disabled).

120 places can be reserved through the registration system.

Additionally, there will be 20 places at the entrance to the Church on the day of the event, registration is first come first serve.

The remaining places are reserved for people who ordered the intention of the Holy Mass and for lectors who serve during the liturgy.

We do not make reservations by phone.

When booking, please pay attention to the date and time of the Holy Mass.

In order for as many people as possible to benefit from the Christmas liturgy, please select only one day (Midnight Mass on December 24 or Christmas Day on December 25).

DECEMBER / DECEMBER 24 CHRISTMAS EVE / CHRISTMAS

8:00 pm (PL)

10:00 pm (PL / Eng)

12:00 am (PL)

DECEMBER / DECEMBER 25 CHRISTMAS / CHRISTMAS

9:30 am (PL / Eng)

11:00 am (PL)

When entering the church, we disinfect our hands. It is obligatory in the Church to wear a protective mask that covering the nose and the mouth for the entire duration of the service. Families can sit together, other people keep a distance of 2 meters and sit on designated benches. We approach Communion only along the main aisle, starting from the right side of the church and go through the side aisles, then the left side of the church and go through the side aisles.

We can only receive Communion in the hand.

Location

411 Olive Ave

411 Olive Avenue

Oshawa, ON L1H 2P9

Canada

View Map

Organizer Parafia Św. Jadwigi / Saint Hedwig Parish

Organizer of Uczestnictwo we Mszy św. /Participation in the Holy Mass

Save This Event

Event Saved